21 December 2010

Mockowanie przy użyciu Spring i Mockito

W poniższym wpisie chciałbym przedstawić jak efektywnie skonfigurować testy integracyjne w Spring z użyciem mocków.

Testy integracyjne w Spring


Tworzenie i uruchamianie testów integracyjnych w Spring jest dziecinnie proste dzięki dobrodziejstwom jakie dostarcza Spring TestContext Framework.
Zakładając, że plik xml konfiguracji kontekstu aplikacji Spring (Spring Application Context) w module aplikacji, który chcemy testować, nazwaliśmy applicationContext.xml, uruchomienie testu integracyjnego JUnit dla takiego moduły wygląda następująco:Jest to najprostszy sposób na przetestowanie poprawności pliku konfiguracji kontekstu aplikacji, w którym zdefiniowane są zależności pomiędzy klasami zarządzanymi przez Spring.

No dobrze, ale chcemy przetestować konkretny serwis, który stworzyliśmy. Zatem do naszego testu wstrzykujemy serwis i tworzymy dla niego metodę testującą:Tworzenie mocka


Nasz serwis korzysta z kilku innych serwisów, w tym z serwisu HttpClient, który w naszym teście musimy zastąpić mockiem.
Jednym ze sposobów jest ręczna zmiana zależności w kodzie testu:Sposób ten ma jednak kilka wad:

- Dla każdego testu (metody testującej) musimy sami tworzyć i przypisywać mocka

- Serwis musi dostarczać settera dla zależności mockowanej, podczas gdy w przypadku wstrzykiwania zależności za pomocą adnotacji setter nie jest wymagany

- Mockujemy tylko konkretną zależność między dwoma beanami. Jeżeli serwis który mockujemy jest używany przez inny serwis biorący udział w teście (np. DoSthService używa HttpClient i OtherService, a OtherService używa HttpClient) , musimy mockować każdą zależność osobno

Lepszym rozwiązaniem jest podmiana serwisu HttpClient bezpośrednio w kontekście aplikacji. Oczywiście nie możemy zmienić pliku applicationContext.xml, musimy stworzyć odrębny kontekst aplikacji i wskazać go w konfiguracji naszego testu:No dobrze, ale jak stworzyć mocka w pliku konfiguracji kontekstu aplikacji, skoro nasz mock nie jest utworzoną przez nas osobną klasą, ale został wygenerowany automatycznie przez framework Mockito ( Mockito.mock(HttpClient.class) ) ?

Rozwiązanie jest proste. Metodę Mockito.mock należy zadeklarować jako metodę fabrykującą naszego mocka podając jako argument tej metody klasę obiektu mockowanego:

Dostrajanie konfiguracji


Kopiowanie całej konfiguracji kontekstu aplikacji w celu nadpisania jednego serwisu prowadzi do redundancji kodu (kodu konfiguracji), a zatem zwiększa koszt utrzymania aplikacji.
Jeżeli chcemy tego uniknąć, możemy zdefiniować dwa pliki konfiguracji kontekstu aplikacji w konfiguracji naszego testu:W pliku applicationConfig-test.xml definiujemy tylko mocki, które zastąpią istniejące beany w konfiguracji głównej.
Zwróćmy uwagę na kolejność deklaracji plików konfiguracji. Ważne jest aby deklaracja pliku konfiguracji mocków następowała po deklaracji pliku głównego konfiguracji.

Autowstrzykiwanie mocków


W przypadku gdy korzystamy z autowstrzykiwania zależności, nasz mock będzie dostępny tylko gdy wstrzykiwanie zależności odbywa się na podstawie nazwy. A zatem mock nie zostanie znaleziony jeśli używamy adnotacji @Autowired, dla której wstrzykiwanie odbywa się na podstawie typu. Rozwiązaniem może być dodanie kwalifikatora wskazującego nazwę zależności:


Jednak lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie adnotacji @javax.annotation.Resource. W tym przypadku zależność najpierw wyszukiwana jest po nazwie, a w przypadku braku pasującej nazwy, po typie.

Włączanie/wyłączanie mocków


Czasami ten sam test integracyjny chcemy uruchamiać zarówno z serwisem w postaci mocka jak i z serwisem rzeczywistym. Jeśli stosujemy opisaną powyżej metodę nadpisywania beanów z konfiguracji głównej mockami z konfiguracji testowej, włączenie/wyłączenie mocka można łatwo osiągnąć modyfikując plik konfiguracji mocków (dodając bądź usuwając mocka). Jednak co z kodem sterującym zachowaniem mocka (patrz kod poniżej)?Uruchomienie tego kodu na obiekcie nie będącym mockiem zakończy się wyjątkiem. Należy zatem kod sterujący mockiem wykonać warunkowo tylko jeśli obiekt rzeczywiście jest mockiem. Sprawdzenie implementujemy następująco:


Współdzielenie mocka


Jeżeli chcielibyśmy użyć tego samego mocka w kilku metodach testowych musimy pamiętać o zresetowania stanu mocka przed każdym testem.
Najprostszym rozwiązaniem jest dodanie do klasy testu metody resetMocks z adnotacją @org.junit.Before:


Mockowanie częściowe


Na koniec przedstawię w jaki sposób utworzyć w konfiguracji kontekstu aplikacji częściowego mocka, czyli obiekt, którego zachowanie tylko w części chcemy mockować (np. zmieniając tylko rezultat wywołania metody):

W tym przypadku tworzymy mocka przy pomocy metody fabrykującej Mockito.spy, podając jako argument tej metody referencję do istniejącego bean-a.