22 February 2011

JPA - Stronicowanie wyników kwerendy

Interfejs kwerendy zdefiniowany w JPA (javax.persistence.Query) umożliwia stronicowanie listy wyników (paging). Służą do tego metody:


Wynikiem kwerendy ze stronicowaniem jest podzbiór obiektów czyli strona, której numer i rozmiar określają odpowiednio parametry startPosition i maxResult.

Stronicowanie przyspiesza działanie aplikacji (mniejsza ilość danych do przetwarzania) oraz ułatwia użytkownikowi nawigację i wyszukiwanie określonych rekordów.

Jednak jak to zwykle w świecie ORM bywa, każde rozwiązanie ma swoje "problemy", które w przypadku stronicowania objawiają się wraz z użyciem mechanizmu ładowania wyprzedzającego elementów kolekcji.

Ładowanie wyprzedzające ze stronicowaniem


Ładowanie wyprzedzające generalnie polega na wykonaniu kwerendy w taki sposób, aby razem z głównymi obiektami pobrane zostały obiekty powiązane (pojedyncze obiekty bądź kolekcje).

Najbardziej popularnym sposobem ładowania wyprzedzającego jest złączenie tabel w kwerendzie (join fetching). Niestety, metoda ta nie nadaje się do zapytań ze stronicowaniem. Zobaczmy dlaczego.

Przykład


Mamy obiekt zamówienia (Order) zawierający pozycje (LineItem):


Załóżmy, że chcemy wyświetlić użytkownikowi stronę z listą zamówień. Jednocześnie dla każdego zamówienia chcemy załadować jego pozycje. W tym celu tworzymy kwerendę na obiekcie Order, ze stronicowaniem oraz ze złączeniem kolekcji lineItems:


Złączenie definiujemy w JPQL za pomocą klauzuli JOIN FETCH.

Oczekiwania wobec dostawcy JPA

Załóżmy, że w bazie mamy 3 zamówienia z różną ilością pozycji.
Oczekujemy, że zarządca utrwalania (EntityManager) wykona pojedyncze zapytanie sql (z klauzulą left outer join) i zwróci listę zawierającą 3 obiekty Order. Dodatkowo oczekujemy, że w każdym obiekcie Order, kolekcja lineItems będzie załadowana.

Realizacja

- Hibernate

Hibernate co prawda zwraca oczekiwany wynik, ale generuje podejrzanie brzmiący komunikat:
firstResult/maxResults specified with collection fetch; applying in memory!

- EclipseLink

EclipseLink zwraca 2 obiekty Order.

Wyjaśnienie

Aby zrozumieć co się stało, zobaczmy jak dokładnie wygląda wynik naszej kwerendy na poziomie rekordów bazy danych bez uwzględnienia stronicowania:

| order_id | cust_id | cust_name | line_id | product_sku |
----------------------------------------------------------------
| 1 | 1 | Jan Kowalski | 1 | 232342342 |
| 1 | 1 | Jan Kowalski | 2 | 345345443 |
| 2 | 2 | Paweł Kaczor | 3 | 655624323 |
| 3 | 3 | Jerzy Dudek | 4 | 673454345 |
| 3 | 3 | Jerzy Dudek | 5 | 563425676 |
| 3 | 3 | Jerzy Dudek | 6 | 234576854 |

Widzimy, że w wyniku złączenia, otrzymujemy zbiór rekordów liczebnością przekraczający ilość zamówień. Jeśli z takiego zbioru będziemy chcieli wyciągnąć stronę o rozmiarze 3, otrzymamy tylko pierwsze trzy rekordy zawierające zamówienia z id 1 i 2. Zamówienie z id 3 zostanie wykluczone. Otrzymamy zatem dwa zamówienia zamiast trzech! Wniosek: stronicowanie na poziomie rekordów w kwerendzie ze złączeniem outer join jest niedokładne.

Teraz już wiemy dlaczego EclipseLink zwrócił dwa zamówienia. Ale jakim sposobem Hibernate zwrócił trzy zamówienia? Odpowiedź jest prosta (ale bolesna). Hibernate omija problem poprzez załadowanie wszystkich rekordów z tabeli i wyselekcjonowanie strony w pamięci (stąd magiczne: "applying in memory"!). Rozwiązanie to zwiększa zużycie zasobów (procesora i pamięci), co przeczy głównemu celowi (zwiększeniu wydajności), dla którego stosujemy stronicowanie. Należy poszukać lepszego rozwiązania.

Ładowanie wsadowe ze stronicowaniem


Ładowanie wsadowe (batch fetching) to bardziej zaawansowany sposób pobierania wyprzedzającego. Obiekty powiązane nie są ładowane w kwerendzie głównej, ale w dodatkowej kwerendzie, której ostateczna postać zależy od wybranego (o ile dostawca na to pozwala) typu ładowania wsadowego.

Stronicowanie wykonywane jest bezproblemowo w kwerendzie głównej, która nie zawiera klauzuli outer join.

Konfiguracja - Hibernate

Dla kolekcji lineItems specyfikujemy ładowanie wsadowe używając adnotacji @org.hibernate.annotations.BatchSize:


Parametr size w adnotacji @BatchSize oznacza ilość elementów kolekcji, jaka zostanie załadowana w pojedynczej kwerendzie sql.

Konfiguracja - EclipseLink

Ten sam sposób ładowania wsadowego konfigurujemy w EclipseLink następująco:


Realizacja

Tworzymy kwerendę JPA tym razem bez klauzuli JOIN FETCH. W celu lepszego zobrazowania działania pobierania wsadowego, dodajemy warunek na pole orderDate.


Wygenerowane zostają dwa zapytania sql:

- kwerenda główna zamówień (ze stronicowaniem)

- kwerenda dodatkowa - załadowanie wsadowe pozycji zamówień

Jak widzimy, w celu załadowania pozycji tylko dla zamówień pobranych w kwerendzie głównej, w kwerendzie dodatkowej została użyta klauzula IN.

Optymalizacja - EclipseLink

EclipseLink pozwala skonfigurować trzy typy pobierania wsadowego: (IN, JOIN, EXISTS)
Typ IN już znamy. Mankamentem jest tutaj ograniczona ilość elementów kolekcji, które mogą być załadowane w jednej kwerendzie sql. Efektywniejszym rozwiązaniem jest użycie kryteriów selekcji z kwerendy głównej w kwerendzie dodatkowej (typ JOIN - "The original query's selection criteria is joined with the batch query").

Konfiguracja:


Wygenerowana kwerenda dodatkowa wygląda następująco:


Widzimy, że problematyczna klauzula IN zastąpiona została kryterium wyboru identycznym jak w kwerendzie głównej.

Podsumowanie


W powyższym artykule przedstawiłem w jaki sposób stosować stronicowanie (paging) w kwerendach JPA. Szczegółowo omówiłem problem stronicowania, kiedy w kwerendzie używane jest ładowanie wyprzedzające elementów kolekcji.